نمایش موارد 1 تا 10 از مجموع 101853 حدیث یافت شده. زمان جستجو 0.5157 ثانیه.
الإمام عليّ عليه السلام :مَن سَدَّدَ مَقالَهُ بَرهَنَ عَن غَزارَةِ فَضلِهِ .
[...] و خاص و عام آن را بفهمد. 327 . امام على عليه السلام : امام على عليه السلام : كسى كه سخنش را [...]
الإمام عليّ عليه السلام :مَن سَدَّدَ مَقالَهُ بَرهَنَ عَن غَزارَةِ فَضلِهِ .
امام على عليه السلام : كسى كه سخنش را استوار گرداند ، فراوانى فضل خود را آشكار ساخته است. 325 . امام على عليه السلام : بهترين سخن ، سخن استوار است. 326 . امام على عليه السلام : بهترين گفتار آن است كه با ترتيب نيك ، آن را بيارايد ، و خاص و عام آن را بفهمد. 327 . امام على عليه السلام : امام على عليه السلام : كسى كه سخنش را استوار گرداند ، فراوانى فضل خود را آشكار ساخته است. 325 . امام على عليه السلام : بهترين سخن ، سخن استوار است. 326 . امام على عليه السلام : بهترين گفتار آن است كه با ترتيب نيك ، آن را بيارايد ، و خاص و عام آن را بفهمد. 327 . امام على عليه السلام : بهترينِ گفتار آن است كه گوش ها از آن ملول نشوند و فهم آن ، ذهن ها را رنجور نسازد.
124
تبليغ بر پايه قرآن و حديث
محمّد محمّدی ری شهری
286
1غرر الحكم : 8419
2670
عنه عليه السلام :يُنبِئُ عَن فَضلِكَ عِلمُكَ ، وعَن إفضالِكَ بَذلُكَ.
[...] از كَرَمت ، بخشش تو خبر مى دهند . 1301 . امام على عليه السلام : امام على عليه السلام : از فضلت ، دانش تو [...]
عنه عليه السلام :يُنبِئُ عَن فَضلِكَ عِلمُكَ ، وعَن إفضالِكَ بَذلُكَ.
امام على عليه السلام : از فضلت ، دانش تو و از كَرَمت ، بخشش تو خبر مى دهند . 1301 . امام على عليه السلام : امام على عليه السلام : از فضلت ، دانش تو و از كَرَمت ، بخشش تو خبر مى دهند . 1301 . امام على عليه السلام : اى مؤمن! همانا اين دانش و ادب ، بهاى نفس توست . پس در آموختن آن بكوش كه هر آنچه بر دانش و ادبت بيفزايد ، بر بهاى تو مى فزايد كه با دانش ، به سوى پروردگارت ره مى برى .
77
دانش نامه عقايد اسلامي جلد دوّم
محمّد محمّدی ری شهری
272
1غرر الحكم : ح 11031 .
311
عنه عليه السلام :حَلاوَةُ الظَّفَرِ تَمحُو مَرارَةَ الصَّبرِ .
امام على عليه السلام : شيرينى كاميابى ، تلخى شكيبايى را از بين مى برد.
عنه عليه السلام :حَلاوَةُ الظَّفَرِ تَمحُو مَرارَةَ الصَّبرِ .
امام على عليه السلام : شيرينى كاميابى ، تلخى شكيبايى را از بين مى برد.
119
ميزان الحكمه جلد ششم
محمّد محمّدی ری شهری
152
1غرر الحكم : 4882 .
2764
الإمامُ عليٌّ عليه السلام :مَن رَكِبَ مَركَبَ الصَّبرِ اهتَدى إلى مِضمارِ النَّصرِ .
امام على عليه السلام : هركه بر مركب شكيبايى نشيند، به خطّ پايان پيروزى رسد .
الإمامُ عليٌّ عليه السلام :مَن رَكِبَ مَركَبَ الصَّبرِ اهتَدى إلى مِضمارِ النَّصرِ .
امام على عليه السلام : هركه بر مركب شكيبايى نشيند، به خطّ پايان پيروزى رسد .
119
ميزان الحكمه جلد ششم
محمّد محمّدی ری شهری
151
1بحار الأنوار : 78/79/56 .
2764
عنه عليه السلام :الصَّبرُ كَفِيلٌ بالظَّفَرِ .
امام على عليه السلام : شكيبايى ، ضامن كاميابى است .
عنه عليه السلام :الصَّبرُ كَفِيلٌ بالظَّفَرِ .
امام على عليه السلام : شكيبايى ، ضامن كاميابى است .
119
ميزان الحكمه جلد ششم
محمّد محمّدی ری شهری
152
1غرر الحكم : 760 .
2764
عنه عليه السلام :اِصبِرْ تَظفَرْ .
امام على عليه السلام : شكيب پيشه كن تا كامياب شوى.
عنه عليه السلام :اِصبِرْ تَظفَرْ .
امام على عليه السلام : شكيب پيشه كن تا كامياب شوى.
119
ميزان الحكمه جلد ششم
محمّد محمّدی ری شهری
152
1غرر الحكم : 2232 .
2764
عنه عليه السلام :مَن صَبَرَ ساعَةً حُمِدَ ساعاتٍ .
امام على عليه السلام : هركه يك ساعت شكيبايى كند ، ساعتها ستوده شود .
عنه عليه السلام :مَن صَبَرَ ساعَةً حُمِدَ ساعاتٍ .
امام على عليه السلام : هركه يك ساعت شكيبايى كند ، ساعتها ستوده شود .
119
ميزان الحكمه جلد ششم
محمّد محمّدی ری شهری
156
1. بحار الأنوار : 82/136/21 .
2764
عنه عليه السلام :أفضَلُ الصَّبرِ عندَ مُرِّ الفَجيعَةِ .
امام على عليه السلام : برترين صبر ، صبر بر تلخى مصيبت است .
عنه عليه السلام :أفضَلُ الصَّبرِ عندَ مُرِّ الفَجيعَةِ .
امام على عليه السلام : برترين صبر ، صبر بر تلخى مصيبت است .
119
ميزان الحكمه جلد ششم
محمّد محمّدی ری شهری
159
1غرر الحكم : 2975 .
2764
عنه عليه السلام :أفضَلُ الصَّبرِ الصَّبرُ عنِ المَحبوبِ .
امام على عليه السلام : برترين شكيبايى ، شكيبايى كردن ، در برابر چيزى است كه محبوب [دل] است .
عنه عليه السلام :أفضَلُ الصَّبرِ الصَّبرُ عنِ المَحبوبِ .
امام على عليه السلام : برترين شكيبايى ، شكيبايى كردن ، در برابر چيزى است كه محبوب [دل] است .
119
ميزان الحكمه جلد ششم
محمّد محمّدی ری شهری
159
1غرر الحكم : 3030 .
2764
عنه عليه السلام :مَن لَم يُنْجِهِ الصَّبرُ أهلَكَهُ الجَزَعُ.
امام على عليه السلام : هركه را شكيبايى نرهاند ، نا شكيبى هلاكش گرداند .
عنه عليه السلام :مَن لَم يُنْجِهِ الصَّبرُ أهلَكَهُ الجَزَعُ.
امام على عليه السلام : هركه را شكيبايى نرهاند ، نا شكيبى هلاكش گرداند .
119
ميزان الحكمه جلد ششم
محمّد محمّدی ری شهری
162
1نهج البلاغة : الحكمة 189 .
2764